Algemene voorwaarden De Smaak van het Noorden V.O.F.

Artikel 1 Geldigheid van deze algemene voorwaarden
1-1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, van welke aard
dan ook, op alle offertes, adviezen en aanbiedingen, van welke aard dan ook, en alle
prestaties, van welke aard dan ook, van De smaak van het Noorden V.O.F., gevestigd en
kantoorhoudende te (9715 SX) Groningen aan de Soendastraat 180, aangegaan met,
uitgebracht aan, verricht voor, of verricht ten behoeve van, de wederpartij die een natuurlijk
persoon is, een rechtspersoon is in de ruimste zin des woords is of die – voor zover niet reeds
een rechtspersoon – een overheid of een overheidsinstantie is (hierna te noemen: wederpartij).
1-2 Deze algemene voorwaarden – welke in ieder geval kunnen worden aangehaald als
“Algemene voorwaarden De smaak van het Noorden V.O.F.” – kunnen op afspraak door de
wederpartij worden ingezien op het kantooradres van De smaak van het Noorden V.O.F.
(Soendastraat 179 te Groningen), zullen op de website van De smaak van het Noorden V.O.F.
(thans www.desmaakvanhetnoorden.nl) worden gepubliceerd, en worden op verzoek kosteloos
aan de wederpartij toegezonden.
1-3 De opdracht of bestelling – hoe ook genaamd – van de wederpartij geldt als acceptatie van
deze algemene voorwaarden. De bevestiging of aanvaarding door de wederpartij van een
aanbod, advies of offerte, uitgebracht door De smaak van het Noorden V.O.F. geldt als
acceptatie van deze algemene voorwaarden. De bevestiging of aanvaarding door de
wederpartij van een product of dienst, geleverd of verricht door De smaak van het Noorden
V.O.F., geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden. Het aangaan van een
overeenkomst door de wederpartij met De smaak van het Noorden V.O.F. geldt als acceptatie
van deze algemene voorwaarden, voor zover dit krachtens de vorige drie volzinnen niet reeds
het geval is.
1-4 Bijzondere van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend
indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. De wederpartij die zich op afwijking van de
algemene voorwaarden beroept, moet deze afwijking met schriftelijke middelen bewijzen. Aan
overeengekomen afwijkingen kan de wederpartij geen rechten ontlenen voor toekomstige
gevallen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
1-5 Indien enig beding uit deze algemene voorwaarden in een bepaald geval in rechte geen stand
kan houden, wordt deze voor dat geval van rechtswege geconverteerd in een zodanig beding
dat daarmee, met opheffing van de bezwaren welke tot ongeldigheid leidden, de met het
ongeldige beding beoogde doelstelling zoveel mogelijk wordt bereikt. Mocht enig beding
geheel wegvallen, dan blijven alle overige bedingen, hoe nauw zij ook met het weggevallen
beding samenhingen, onverkort in stand.
Artikel 2 Enige definities en algemene bepalingen
2-1 Onder “wederpartij” wordt in ieder geval verstaan de natuurlijke persoon, de rechtspersoon is
in de ruimste zin des woords en de – voor zover niet reeds een rechtspersoon – overheid of
overheidsinstantie, en die, van welke aard dan ook, aan De smaak van het Noorden V.O.F. een
opdracht verstrekt, een overeenkomst met De smaak van het Noorden V.O.F. aangaat, een
aanbod, een offerte, een product of een advies van De smaak van het Noorden V.O.F.
ontvangt of welke prestatie dan ook van De smaak van het Noorden V.O.F. ontvangt.
2-2 Onder “opdracht” wordt in ieder geval verstaan, het verrichten van diensten en/of het leveren,
verhuren of anderszins ter beschikking stellen van zaken in het kader van of met betrekking tot
catering, handel in delicatessen, voedingsmiddelen en genotsmiddelen, alsmede enige door De
smaak van het Noorden V.O.F. geleverde of te leveren prestatie van welke aard ook.
2-3 Onder “schriftelijk” kan tevens verstaan worden “elektronisch”, althans bij methode die geschikt
is voor het verzenden en opslaan van geschrifttekens. Niettemin staat het De smaak van het
Noorden V.O.F. steeds vrij om te verlangen dat de wederpartij enige mededeling bij
ondertekend, niet-elektronisch stuk aan De smaak van het Noorden V.O.F. richt of bevestigt. De
bewijslast van ontvangst van enige mededeling van de wederpartij door De smaak van het
Noorden V.O.F. berust bij de wederpartij. De smaak van het Noorden V.O.F. mag het door de
wederpartij opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat aan De smaak van het
Noorden V.O.F. schriftelijk een nieuw adres is medegedeeld.
2-4 Indien naar enige wettelijke regeling wordt gewezen, wordt tevens gedoeld op enige
wettelijke regeling welke geacht moet worden daarvoor in de plaats te zijn getreden.
Artikel 3 Algemene voorwaarden van contractspartijen en/of derden
3-1 De smaak van het Noorden V.O.F. wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van
de wederpartij en/of derden uitdrukkelijk van de hand, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders
wordt overeengekomen. De bewijslast van dat laatste berust alsdan bij de wederpartij.
3-2 Mochten algemene voorwaarden van de wederpartij en/of derden toch toepasselijk zijn, dan
laat dit echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van De smaak van het
Noorden V.O.F. onverlet, voor zover deze niet strijdig zijn met die algemene voorwaarden van
de wederpartij en/of derden.
3-3 Algemene voorwaarden van de wederpartij en/of derden worden slechts door De smaak van
het Noorden V.O.F. aanvaard met inachtneming van het bepaalde in dit artikel en met
inachtneming van het bepaalde in artikel 5 en vinden slechts toepassing op de daarvoor
bestemde overeenkomst. Op andere overeenkomsten, ook die welke nadien worden
aangegaan, zullen de algemene voorwaarden van de wederpartij en/of derden uitdrukkelijk
niet van toepassing zijn. Het bepaalde in artikel 5 is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 4 Aanbiedingen en offertes
4-1 Alle aanbiedingen en/of offertes van De Smaak van het Noorden V.O.F. zijn vrijblijvend en
binden De smaak van het Noorden V.O.F. niet, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders vermeld
wordt met inachtneming van het bepaalde in artikel 5. Mondelinge aanbiedingen door De
smaak van het Noorden V.O.F. en aanbiedingen door haar ondergeschikten in welke vorm ook,
binden De smaak van het Noorden V.O.F. niet, tenzij deze aanbiedingen namens De smaak
van het Noorden V.O.F. uitdrukkelijk schriftelijk worden bevestigd met de in de vorige volzin
bedoelde vermelding.
4-2 Alle offertes en/of aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 14 dagen na verzending.
De smaak van het Noorden V.O.F. kan een andere geldigheidsduur vaststellen en deze op de
offerte of anderszins schriftelijk aan de wederpartij mededelen. Indien de wederpartij de
geldende termijn ongebruikt laat passeren, vervalt de offerte.
4-3 Alle offertes en/of aanbiedingen kunnen te allen tijde door De smaak van het Noorden V.O.F.
worden herroepen voordat de ingevolge 4-2 geldende termijn is verstreken (of daarna, zelfs
indien de opdracht is gegeven), behoudens indien schriftelijk en uitdrukkelijk door De smaak
van het Noorden V.O.F. was vermeld dat de offerte bindend voor haar was.
4-4 De smaak van het Noorden V.O.F. is pas aan een – al dan niet naar aanleiding van een
offerte of aanbieding – door de wederpartij gegeven opdracht gebonden, indien De smaak
van het Noorden V.O.F. de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. Dit is anders indien schriftelijk
en uitdrukkelijk door De smaak van het Noorden V.O.F. was vermeld dat de aanbieding of
offerte voor haar bindend was: in dat geval zal De smaak van het Noorden V.O.F. gebonden
zijn door aanvaarding van de offerte of de aanbieding door de wederpartij, maar alleen
indien de wederpartij dit binnen de geldende termijn doet en de aanvaarding schriftelijk,
volledig en onvoorwaardelijk is.
4-5 Aan een niet-tijdige, onvolledige, dan wel voorwaardelijke aanvaarding door de wederpartij
van een offerte of aanbieding van De smaak van het Noorden V.O.F., hoe ondergeschikt de
afwijking ook is, is De smaak van het Noorden V.O.F. nimmer gebonden, tenzij zij haar
gebondenheid uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt.
4-6 Bij de offerte meegezonden documentatiemateriaal is, behoudens uitdrukkelijk andersluidende
omschrijving, uitsluitend informatief van karakter en bindt De smaak van het Noorden V.O.F.
niet. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden, zelfs niet nadat de overeenkomst is
gesloten.
4-7 De wederpartij is aansprakelijk voor alle extra kosten, prijsverhogingen, vertraging in de
levering en alle andere gevolgen van wijzigingen, afwijkingen en/of fouten in gegevens die
van de wederpartij afkomstig zijn.
Artikel 5 Overeenkomst en afspraken
5-1 Aan enige overeenkomst kunnen door de wederpartij geen rechten jegens De smaak van het
Noorden V.O.F. worden ontleend dan nadat de overeenkomst uitdrukkelijk, schriftelijk en
aantoonbaar namens De smaak van het Noorden V.O.F. is bevestigd.
5-2 Indien De smaak van het Noorden V.O.F. enige mededeling, zoals een opdrachtbevestiging,
bevestiging van afspraken, bevestiging van bepaalde feiten, of wat voor mededeling dan ook,
aan de wederpartij richt, is de wederpartij verplicht deze terstond zorgvuldig op juistheid te
controleren en, indien hij meent dat bedoelde mededeling onjuist is, hier zo snel als
redelijkerwijs mogelijk is na verzending van de mededeling door De smaak van het Noorden
V.O.F. tegen te protesteren, op straffe van verval van het recht zich alsnog op onjuistheid van
bedoelde mededeling te beroepen.
5-3 Slechts de vennoten van De smaak van het Noorden V.O.F. zijn bevoegd De smaak van het
Noorden V.O.F. te binden en namens De smaak van het Noorden V.O.F. aanbiedingen,
offertes, afspraken en overeenkomsten te bevestigen (of aanbiedingen of offertes waarvan is
vermeld dat zij bindend zijn, uit te brengen) alsmede volmachten af te geven. Afspraken of
overeenkomsten met werknemers of andere ondergeschikten van De smaak van het Noorden
V.O.F. of derden binden De smaak van het Noorden V.O.F. niet, voor zover zij aldus namens
De smaak van het Noorden V.O.F. niet schriftelijk worden bevestigd of voor zover zij niet
vallen binnen een aldus namens De smaak van het Noorden V.O.F. afgegeven schriftelijke
volmacht.
Artikel 6 Annulering van de opdracht door de wederpartij
Indien de wederpartij aan De smaak van het Noorden V.O.F. te kennen geeft, verdere
uitvoering van de opdracht door De smaak van het Noorden V.O.F. – of het leveren van welke
prestatie door De smaak van het Noorden V.O.F. ook – niet meer op prijs te stellen, hetzij
onder de benaming ontbinding, annulering, opzegging, of onder welke benaming of om welke
reden dan ook, zijn alle door De smaak van het Noorden V.O.F. ter zake van de opdracht
gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van
10% van hetgeen De smaak van het Noorden V.O.F. na het leveren van de prestatie anders
van de wederpartij te vorderen zou hebben gehad. De smaak van het Noorden V.O.F.
behoudt het recht tot het vorderen van de werkelijk door haar geleden schade indien deze
meer bedraagt.
Artikel 7 Niet-overdraagbaarheid aanspraken en verplichtingen van de wederpartij
De rechten en verplichtingen die uit de tussen De smaak van het Noorden V.O.F. en de
wederpartij gesloten overeenkomst(en), uit de door De smaak van het Noorden V.O.F. gedane
bindend(e) aanbod/aanbiedingen dan wel anderszins uit de relatie tussen De smaak van het
Noorden V.O.F. en de wederpartij voortvloeien, kunnen door de wederpartij niet zonder
voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van De smaak van het Noorden V.O.F.
aan derden worden overgedragen.
Artikel 8 Prijzen en kosten, vooruitbetaling en zekerheidsstelling
8-1 Alle overeengekomen prijzen en andere bedragen zijn exclusief omzetbelasting tenzij anders is
overeengekomen of wordt aangegeven.
8-2 Alle door derden aan De smaak van het Noorden V.O.F. in rekening te brengen kosten, kunnen
door De smaak van het Noorden V.O.F. aan de wederpartij worden doorberekend.
8-3 Indien na de aanbieding de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting, door De smaak
van het Noorden V.O.F. in te kopen producten of af te nemen diensten, en overige door De
smaak van het Noorden V.O.F. te maken kosten verhogingen ondergaan, ook al geschieden
deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze door De
smaak van het Noorden V.O.F. aan de wederpartij worden doorberekend en aanleiding
geven tot het wijzigen van prijzen of tarieven, zelfs indien een vast bedrag was
overeengekomen. Deze prijs- of tariefswijziging maakt onderdeel uit van de gesloten
overeenkomsten en zal geen reden tot ontbinding van de tussen partijen gesloten overeenkomst
kunnen geven.
8-4 Indien een vast bedrag is overeengekomen behoudt De smaak van het Noorden V.O.F. zich het
recht voor om onvoorziene extra werkzaamheden te declareren aan de wederpartij, berekend
op basis van nacalculatie.
8-5 De smaak van het Noorden V.O.F. kan altijd vooruitbetaling of zekerheidsstelling verlangen
van de wederpartij voor alle door De smaak van het Noorden V.O.F. geleverde of nog te
leveren prestaties en gemaakte of te maken kosten, en bij gebreke daarvan haar
werkzaamheden, diensten en/of leveranties staken of opschorten zonder dat dit enige
aansprakelijkheid van De smaak van het Noorden V.O.F. met zich mee zal brengen.
Artikel 9 Verzendingen en transport
9-1 Kosten van het doen van verzendingen (waaronder steeds onder meer transport van zaken
begrepen moet worden) aan of namens dan wel op verzoek van de wederpartij, zijn altijd
voor rekening van de wederpartij, behalve toezending van de algemene voorwaarden van De
smaak van het Noorden V.O.F. aan de wederpartij op diens verzoek. Verzendingen door de
wederpartij moeten door deze worden gefrankeerd, bij gebreke waarvan De smaak van het
Noorden V.O.F. ontvangst kan weigeren zonder daardoor jegens de wederpartij tekort te
schieten.
9-2 Alle zendingen geschieden voor risico van de wederpartij. Indien de wederpartij een zending
richt of doet richten aan De smaak van het Noorden V.O.F. of een derde, dient de wederpartij
ervoor zorg te dragen dat de te verzenden zaak deugdelijk en veilig wordt verpakt, en ook
deugdelijk en veilig verzonden wordt, bij gebreke waarvan de wederpartij aansprakelijk is
voor de dientengevolge ontstane schade, en De smaak van het Noorden V.O.F. in dezen
vrijwaart.
Artikel 10 Uitvoering opdracht door De smaak van het Noorden V.O.F.
10-1 Het staat De smaak van het Noorden V.O.F. vrij te bepalen welke persoon feitelijk enige
opdracht zal uitvoeren of enige andere prestatie zal leveren. Enige in dezen door de
wederpartij opgegeven voorkeur of gegeven aanwijzing bindt De smaak van het Noorden
V.O.F. niet. Een mededeling van De smaak van het Noorden V.O.F. dat enige persoon de
opdracht zal uitvoeren of de prestatie zal leveren, bindt De smaak van het Noorden V.O.F.
evenmin, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
10-2 De wederpartij is verplicht De smaak van het Noorden V.O.F. in staat te stellen om de op De
smaak van het Noorden V.O.F. rustende verplichtingen uit te voeren. De wederpartij is verplicht
alle door De smaak van het Noorden V.O.F. benodigde gegevens voor het uitvoeren van de
opdracht of het leveren van de bedongen prestatie te verschaffen, en bij ontwikkelingen die
voor de uitvoering van de opdracht of het leveren van de prestatie van belang kunnen zijn, De
smaak van het Noorden V.O.F. onverwijld op de hoogte te stellen. Ingeval van koop geldt voor
de wederpartij een afnameverplichting indien De smaak van het Noorden V.O.F. tot levering
wil overgaan. Indien de wederpartij niet voldoet aan voormelde verplichtingen, komen de
gevolgen hiervan voor zijn rekening.
10-3 Opgegeven of overeengekomen termijnen voor uitvoering van een opdracht of verrichting van
een andere prestatie door De smaak van het Noorden V.O.F., zoals levertijden en dergelijke
of de termijn voor de uitvoering van de opdracht, gelden bij benadering en zijn niet bindend
voor De smaak van het Noorden V.O.F., tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt
overeengekomen. De in de vorige volzin bedoelde termijnen gelden nimmer als fatale termijn.
Indien De smaak van het Noorden V.O.F. niet in staat is binnen een opgegeven termijn haar
verplichtingen na te komen zal zij de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling
doen onder opgave van de termijn waarbinnen naar redelijke verwachting wel zal worden
nagekomen, zonder dat ook deze termijn voor De smaak van het Noorden V.O.F. bindend zal
zijn.
10-4 Wanneer opdrachten door De smaak van het Noorden V.O.F. worden uitgevoerd of wat voor
prestaties ook worden geleverd, ook al is de hiervoor bedongen termijn verstreken, doch door
de wederpartij niet worden geaccepteerd, is de wederpartij niettemin verplicht de gehele prijs
aan De smaak van het Noorden V.O.F. te voldoen.
Artikel 11 Uitvoering opdracht door derden
Het staat De smaak van het Noorden V.O.F. vrij de aan haar gegeven opdracht althans enige
van de op haar rustende verbintenissen, geheel of gedeeltelijk te doen uitvoeren door derden
welke door De smaak van het Noorden V.O.F. worden aangewezen. Hoewel De smaak van het
Noorden V.O.F. de nodige zorg zal betrachten bij het inschakelen van derden, kan zij geen
garanties geven betreffende de door derden verrichte werkzaamheden, verleende diensten en
geleverde goederen, zodat elke aansprakelijkheid van De smaak van het Noorden V.O.F. uit
hoofde van tekortkomingen van deze derden, van welke aard ook, hierbij uitdrukkelijk wordt
uitgesloten.
Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen
12-1 De smaak van het Noorden V.O.F. behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor in
de meest ruime zin en in de meest volledige omvang, in het bijzonder de auteursrechten als
bedoeld in artikel 15 Auteurswet, artikel 15a Auteurswet en de auteursrechten op alle werken
als bedoeld in artikel 10 van de Auteurswet, op alle producten en diensten die voortvloeien uit,
samenhangen met of ontwikkeld worden vanwege de opdracht of de door De smaak van het
Noorden V.O.F. uitgebrachte offerte, het door De smaak van het Noorden V.O.F. verstrekte
advies of gedane aanbod, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De wederpartij erkent
dat De smaak van het Noorden V.O.F. terzake rechthebbende is.
12-2 De wederpartij heeft het recht de door De smaak van het Noorden V.O.F. geleverde
producten en diensten aan te wenden voor eigen gebruik, daaronder begrepen het leveren
van bewijs ten behoeve van geschilbeslechting. Door De smaak van het Noorden V.O.F.
geleverde diensten en producten waarop auteursrechten rusten, mogen door de wederpartij
slechts na voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van De smaak van het
Noorden V.O.F. worden bewerkt, verveelvoudigd, gepubliceerd, verspreid of overgedragen
aan derden.
12-3 Het is de wederpartij niet toegestaan de rechten zoals bedoeld in dit artikel, zonder
voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van De smaak van het Noorden
V.O.F. geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of in een gemeenschap,
vennootschap of rechtspersoon in te brengen (dan wel een rechtshandeling te verrichten die
zulks beoogt) dan wel de door De smaak van het Noorden V.O.F. geleverde producten en
diensten aan derden in gebruik te geven.
12-4 De wederpartij is verplicht alle concurrentiegevoelige informatie die hem over De smaak van
het Noorden V.O.F. ter kennis komt, in de breedste zin des woords, volledig geheim te houden.
Bedoelde geheimhoudingsplicht staat niet in de weg aan het overleggen van stukken in
procedures van geschilbeslechting.
12-5 De in dit artikel bedoelde verplichtingen van de wederpartij duren onverminderd voort na
beëindiging van de opdracht en de relatie tussen partijen.
12-6 Indien de wederpartij de in dit artikel neergelegde verplichtingen c.q. verboden schendt, is –
zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn – de wederpartij aan De
smaak van het Noorden V.O.F. een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging
vatbare boete van € 1.000,00 per overtreding verschuldigd, alsmede een onmiddellijk
opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 125,00 voor iedere dag dat
de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van De smaak van het Noorden V.O.F. op
volledige schadevergoeding alsmede op het vorderen van beëindiging en/of
ongedaanmaking van de overtreding.
12-7 Overtreding van de hiervoor genoemde verbods- en gebodsbepalingen door een derde komt,
indien deze derde aan de wederpartij gerelateerd is, voor rekening van de wederpartij.
12-8 Het staat De smaak van het Noorden V.O.F. vrij om een of meerdere aparte
geheimhoudingsovereenkomsten te tekenen met de wederpartij. Indien een of meerdere van
deze geheimhoudingsovereenkomsten strijdig is met het bepaalde in dit artikel, gelden telkens
de voor De smaak van het Noorden V.O.F. meest gunstige voorwaarden.
Artikel 13 Tekortkoming, ontbinding, opschorting en onderzoek kredietwaardigheid
13-1 Indien de wederpartij op enigerlei wijze toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige
op hem rustende verbintenis jegens De smaak van het Noorden V.O.F., zal hij daarvoor reeds
in verzuim zijn zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. De tekortkoming
wordt vermoed aan de wederpartij te zijn toe te rekenen.
13-2 De smaak van het Noorden V.O.F. heeft – onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk
Wetboek doch zonder dat enige aanmaning, ingebrekestelling of andere aankondiging vooraf
vereist zal zijn – het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden bij
buitengerechtelijke schriftelijke verklaring, dan wel uitvoering van haar verbintenissen op te
schorten, zulks geheel te harer keuze, indien:
a. aan De smaak van het Noorden V.O.F. de kredietwaardigheid van de wederpartij niet is
gebleken ingevolge het bepaalde onder 13-3;
b. de wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt
verklaard, dan wel indien ten aanzien van de wederpartij toepassing van een
schuldsanering wordt uitgesproken;
c. onder of ten laste van de wederpartij conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op
enig vermogensbestanddeel van de wederpartij;
d. een onderhands akkoord door de wederpartij wordt aangeboden;
e. ingevolge de daartoe strekkende wettelijke bepalingen mededeling van betalingsonmacht
door de wederpartij wordt gedaan;
f. het bedrijf van de wederpartij in liquidatie treedt of door een derde c.q. derden is of
wordt overgenomen, waaronder begrepen de overdracht dan wel verpanding van een
belangrijk deel van zijn vorderingen;
g. de wederpartij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten;
h. de wederpartij zijn verplichtingen jegens De smaak van het Noorden V.O.F. niet nakomt of
de wederpartij hoe dan ook in strijd handelt met enige bepaling van enige tussen partijen
gesloten overeenkomst;
i. in andere in deze algemene voorwaarden bepaalde gevallen.
In de gevallen onder a tot en met i genoemd, heeft de wederpartij geen recht op
schadevergoeding uit welken hoofde dan ook. In deze gevallen zal al hetgeen De smaak van
het Noorden V.O.F. nog van de wederpartij te vorderen heeft, terstond opeisbaar worden, ook
al is de betalingstermijn nog niet verstreken. In het geval onder h genoemd is de wederpartij
bovendien verplicht de hierdoor door De smaak van het Noorden V.O.F. geleden schade aan
laatstgenoemde te vergoeden.
13-3 Het staat De smaak van het Noorden V.O.F. te allen tijde, hetzij voor hetzij na het sluiten van
de overeenkomst, vrij de kredietwaardigheid van de wederpartij te onderzoeken. De vraag of
van voldoende kredietwaardigheid van de wederpartij blijkt, staat uitsluitend ter beoordeling
aan De smaak van het Noorden V.O.F. De wederpartij staat De smaak van het Noorden V.O.F.
bij voorbaat toe, hiertoe informatie op te vragen bij welke derde of instantie dan ook.
13-4 De wederpartij heeft eerst het recht de overeenkomst te ontbinden, wanneer De smaak van het
Noorden V.O.F. haar contractuele verplichtingen niet nakomt, behoudens in de gevallen als
genoemd in lid 13-2, en slechts na De smaak van het Noorden V.O.F. bij schriftelijke
aanmaning een redelijke termijn te hebben verleend om haar verplichtingen alsnog na te
komen.
13-5 Indien het inzicht in de branche dan wel de terzake relevante overheidsvoorschriften zich na
contractsluiting wijzigen, kan dat De smaak van het Noorden V.O.F. niet toegerekend worden
en de wederpartij kan daaraan geen rechten ontlenen om te reclameren dan wel de
bestaande overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Artikel 14 Reclames
14-1 De wederpartij is verplicht terstond nadat De smaak van het Noorden V.O.F. de opdracht
heeft uitgevoerd dan wel enige andere prestatie heeft geleverd, de door De smaak van het
Noorden V.O.F. geleverde prestatie te onderzoeken op tekortkomingen terzake van juistheid,
kwaliteit en/of andere gebreken en bij aanwezigheid daarvan De smaak van het Noorden
V.O.F. onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen.
14-2 Op straffe van verval van zijn recht tot reclameren dient de wederpartij eventuele reclames
(protesten) terzake de uitvoering van de (deel)opdracht – althans de prestatie van welke aard
ook – van De smaak van het Noorden V.O.F. binnen 8 dagen na de uitvoering van de
betreffende (deel)opdracht – althans prestatie – schriftelijk aan De smaak van het Noorden
V.O.F. te melden, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en).
14-3 De smaak van het Noorden V.O.F. dient door de wederpartij, op straffe van verval van zijn
rechten, in staat te worden gesteld ingediende reclames te (doen) onderzoeken.
14-4 Bij het bereiken van overeenstemming zal een schriftelijke vaststellingsovereenkomst worden
opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
14-5 Ingeval de klacht door De smaak van het Noorden V.O.F. gegrond wordt bevonden zal zij
slechts gehouden zijn om de wederpartij schadeloos te stellen ten bedrage van maximaal de
waarde van de geleverde prestatie, dan wel om tot het (geheel of gedeeltelijk) opnieuw
verrichten van de prestatie (zoals het uitvoeren van de opdracht) over te gaan, een en ander
te harer keuze. De door de wederpartij hieraan te ontlenen rechten zijn niet vatbaar voor
enige vorm van overdracht.
14-6 Reclames met betrekking tot de factuur dienen op straffe van verval van rechten, schriftelijk en
binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden. De voorgaande volzin laat het verval van
rechten ingevolge de voorgaande leden, onverlet.
14-7 Reclameren schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
Artikel 15 Aansprakelijkheid
15-1 De smaak van het Noorden V.O.F. is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten
die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. overmacht, waaronder in ieder geval begrepen wordt hetgeen daarover in artikel 16
wordt bepaald;
b. daden of nalatigheden van de wederpartij, zijn ondergeschikten, dan wel andere
personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld dan wel die anderszins binnen
de risicosfeer van de wederpartij vallen.
15-2 Iedere (gezamenlijke) aansprakelijkheid van De smaak van het Noorden V.O.F. en/of degenen
voor wie zij krachtens de wet aansprakelijkheid mocht dragen, voor schade, ongeacht in welke
vorm en ongeacht uit welken hoofde, is, behoudens in geval van aan De smaak van het
Noorden V.O.F. toe te rekenen opzet of bewuste roekeloosheid, beperkt tot het factuurbedrag
van de transactie waaruit de schade is voortgekomen, met dien verstande dat de bedoelde
aansprakelijkheid in ieder geval is beperkt tot het bedrag waarvoor in het betreffende geval
de aansprakelijkheidsverzekering, indien die is afgesloten, dekking biedt.
15-3 De smaak van het Noorden V.O.F. is niet aansprakelijk voor door of namens haar verstrekte
adviezen, uitgebrachte offertes of aanbiedingen, geleverde producten, verrichte diensten, of
welke geleverde prestatie dan ook, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
15-4 De door De smaak van het Noorden V.O.F. te vergoeden schade is te allen tijde beperkt tot de
schade aan producten of eigendommen van de wederpartij en/of derden voor zover deze is
ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van De smaak van het Noorden V.O.F. of
degenen voor wie zij aansprakelijkheid draagt. De smaak van het Noorden V.O.F. is niet
gehouden de door de wederpartij of derden geleden bedrijfs- en/of gevolgschade te
vergoeden.
15-5 De wederpartij vrijwaart De smaak van het Noorden V.O.F. tegen aanspraken van derden uit
welken hoofde dan ook, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering
van de overeenkomst samenhangen, en in ieder geval (doch niet uitsluitend) tegen schade
welke veroorzaakt is door nalatigheid van de wederpartij, dan wel toe te rekenen is aan de
wederpartij, voorzover De smaak van het Noorden V.O.F. daarvoor al aansprakelijkheid zou
dragen.
15-6 Iedere aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid van De smaak van het Noorden V.O.F.
vervalt in ieder geval wanneer de wederpartij zonder schriftelijke en uitdrukkelijke
toestemming van De smaak van het Noorden V.O.F. zodanige handelingen verricht of doet
verrichten dat de gegrondheid van de aanspraken van de wederpartij op De smaak van het
Noorden V.O.F. niet meer behoorlijk zal kunnen worden onderzocht.
15-7 Alle aanspraken van de wederpartij op De smaak van het Noorden V.O.F. vervallen indien de
wederpartij niet binnen 1 jaar na het bekend worden, althans het bekend hadden behoren te
zijn, met het tekortschieten van De smaak van het Noorden V.O.F., tot rechtsvervolging of
schriftelijke aanmaning overgaat.
Artikel 16 Overmacht
16-1 Alle van de wil van De smaak van het Noorden V.O.F. onafhankelijke omstandigheden, ook al
waren deze ten tijde van het sluiten van een overeenkomst of het doen van een al dan niet
bindend aanbod reeds te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst of het gestand
doen van het aanbod blijvend of tijdelijk verhinderen, alsmede voor zover daaronder niet
reeds begrepen:
a. natuurrampen;
b. belemmering door derden;
c. belemmering in het vervoer in het algemeen;
d. gehele of gedeeltelijke werkstakingen;
e. oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van
goederen en/of diensten welke door De smaak van het Noorden V.O.F. benodigd zijn
en betrokken moeten worden;
f. werkliedenuitsluitingen;
g. verlies of beschadiging van goederen bij transport naar De smaak van het Noorden
V.O.F. of de wederpartij;
h. nalatigheden van leveranciers van De smaak van het Noorden V.O.F. waaronder
begrepen niet of niet tijdige levering van zaken door leveranciers van De smaak van
het Noorden V.O.F.;
i. ex- en importverboden;
j. gehele of gedeeltelijke mobilisatie;
k. belemmerende maatregelen van enige overheid;
l. brand;
m. storingen en ongevallen in het bedrijf of van De smaak van het Noorden V.O.F. dan
wel derden, waaronder in ieder geval (doch niet uitsluitend) begrepen storingen in het
internet, de elektriciteit of het e-mailverkeer;
n. vervoersproblemen, waaronder begrepen storingen en ongevallen in de middelen van
vervoer van De smaak van het Noorden V.O.F. dan wel derden;
o. storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie;
p. het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen;
q. tekortkomingen aan de zijde van personeel van De smaak van het Noorden V.O.F. of
door De smaak van het Noorden V.O.F. ingeschakelde derden;
r. ziekte van een of meerdere vennoten van De smaak van het Noorden V.O.F., van
personeel van De smaak van het Noorden V.O.F. of van door De smaak van het
Noorden V.O.F. ingeschakelde derden;
s. zware weersomstandigheden;
leveren voor De smaak van het Noorden V.O.F. overmacht op, die haar ontheft van
haar verplichting tot het uitvoeren van de opdracht, het gestand doen van een aanbod
of het leveren van een andere prestatie, zonder dat de wederpartij enigerlei recht op
schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
16-2 De smaak van het Noorden V.O.F. is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te
harer beoordeling, om zonder rechterlijke tussenkomst:
a. een al dan niet bindend aanbod op te schorten, te wijzigen of in te trekken;
b. een overeenkomst met de wederpartij te ontbinden of de verplichtingen voortvloeiende
uit deze overeenkomst op te schorten, respectievelijk te wijzigen;
totdat de overmacht opleverende omstandigheden hebben opgehouden te bestaan,
zonder dat de wederpartij enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe
ook genaamd kan doen gelden.
Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud
17-1 Zolang De smaak van het Noorden V.O.F. geen volledige betaling van de wederpartij heeft
ontvangen voor het leveren van goederen uit hoofde van een overeenkomst, blijven de
krachtens deze overeenkomst geleverde goederen eigendom van De smaak van het Noorden
V.O.F.
17-2 De smaak van het Noorden V.O.F. heeft het recht deze goederen onverwijld en zonder dat
enige ingebrekestelling zal zijn vereist, terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de
wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling
aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard, of indien onder of
ten laste van hem conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd.
17-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot aan de wederpartij geleverde goederen, zijn
de wederpartij verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Artikel 18 Betaling door de wederpartij en invordering door De smaak van het Noorden
V.O.F.
18-1 Betaling door de wederpartij aan De smaak van het Noorden V.O.F. dient te geschieden
binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
18-2 Betaling door de wederpartij dient te geschieden door betaling van geld in euro’s en wel door
storting op een door De smaak van het Noorden V.O.F. aan te geven bank- of girorekening
dan wel op een wijze welke door De smaak van het Noorden V.O.F. wordt aangewezen, tenzij
schriftelijk anders wordt overeengekomen
18-3 Betaling door de wederpartij dient te geschieden zonder korting, opschorting of verrekening.
18-4 Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudste openstaande posten, rente
en kosten daaronder begrepen. Aan enige daarvan afwijkende aanwijzing door de
wederpartij komt geen betekenis toe.
18-5 De bewijslast van een betaling en de ontvangst door De smaak van het Noorden V.O.F. van
enige betaling berust bij de wederpartij. Een kwitantie van De smaak van het Noorden V.O.F.
dan wel enig ander middel tot bewijs van enige betaling, dan wel een reeks hiervan,
kan/kunnen niet het bewijsvermoeden van enige andere – hetzij eerdere hetzij latere –
betaling opleveren.
18-6 De smaak van het Noorden V.O.F. is gerechtigd tussentijds te factureren. De smaak van het
Noorden V.O.F. is voorts te allen tijde, ook na het sluiten van de overeenkomst, gerechtigd om
vooruitbetaling of betaling van een voorschot, dan wel andere zekerheidsstelling tot haar
genoegen, te verlangen, binnen een door haar te stellen termijn. Indien de wederpartij
daaraan geen gevolg geeft, staat het De smaak van het Noorden V.O.F. vrij de overeenkomst
te ontbinden dan wel haar werkzaamheden te beëindigen of op te schorten, zonder dat zij
terzake enige aansprakelijkheid zal dragen.
18-7 Door de enkele niet-tijdige betaling treedt de wederpartij in verzuim, zonder dat enige
aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn, en ongeacht de reden of oorzaak van de niettijdige
betaling. Niet-tijdige betaling wordt geacht aan de wederpartij te kunnen worden
toegerekend.
18-8 De wederpartij is verplicht, indien de betaling van het verschuldigde niet tijdig door De smaak
van het Noorden V.O.F. is ontvangen, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling door
deze laatste zal zijn vereist, aan De smaak van het Noorden V.O.F. een rente ad 1,5 % per
(gedeelte van een) kalendermaand te vergoeden, dan wel de wettelijke handelsrente indien
deze hoger is, gerekend vanaf de dag dat de wederpartij in verzuim is.
18-9 Voorts is de wederpartij, in een geval als onder 18-8 bedoeld, verplicht aan De smaak van het
Noorden V.O.F. alle buitengerechtelijke kosten te vergoeden, met inbegrip van de volledige
kosten van advocaat, gemachtigde, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
18-10 Deze buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente,
met een minimum van € 300,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met
alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat De smaak van het Noorden
V.O.F. de bijstand van een derde heeft ingeschakeld blijkt de grootte en de gehoudenheid tot
betaling van de buitengerechtelijke kosten.
18-11 Dit artikel is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op andere vorderingen van De
smaak van het Noorden V.O.F. op de wederpartij, uit welken hoofde dan ook.
Artikel 19 Huur van zaken door de wederpartij
19-1 Ingeval van huur van een zaak van De smaak van het Noorden V.O.F. door de wederpartij, is
de wederpartij gehouden als een goed huurder voor deze zaak te zorgen en deze alleen te gebruiken
in overeenstemming met de gebruiksinstructies en de overeengekomen bestemming.
19-2 De gehuurde zaak mag zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van
De smaak van het Noorden V.O.F. niet worden verplaatst naar een andere locatie dan de locatie
waarvoor de zaak is gehuurd en/of waarop de zaak door De Smaak van het Noorden V.O.F. is
geïnstalleerd.
19-3 Het risico ter zake van beschadiging, tenietgaan of anderszins waardevermindering van de
gehuurde zaak, ligt bij de wederpartij vanaf het moment van aflevering van de zaak bij de
wederpartij.
19-4 Het is de wederpartij niet toegestaan de gehuurde zaak zonder voorafgaande uitdrukkelijke
en schriftelijke toestemming van De smaak van het Noorden V.O.F. op welke wijze dan ook te verhuren,
te vervreemden, te bezwaren, aan derden ter beschikking of te stellen of aan derden in gebruik te
geven.
Artikel 20 Wijziging algemene voorwaarden
De smaak van het Noorden V.O.F. is bevoegd de door haar gehanteerde algemene
voorwaarden te wijzigen. Op enige overeenkomst worden, zijn en blijven van toepassing de
algemene voorwaarden zoals deze golden toen de overeenkomst werd gesloten en die
daarop van toepassing zijn geworden. Indien echter gedurende de looptijd van enige
overeenkomst, de gewijzigde algemene voorwaarden aan de wederpartij worden
toegezonden of ter hand gesteld, en de wederpartij hier niet binnen 8 dagen na verzending
schriftelijk tegen protesteert, worden de gewijzigde algemene voorwaarden op de
betreffende overeenkomst van toepassing in plaats van de eerder toepasselijke algemene
voorwaarden. Protesteert de wederpartij tijdig, dan blijven de algemene voorwaarden die
reeds golden, van toepassing op die overeenkomst, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich
hiertegen verzetten.
Artikel 21 Geschillen
21-1 Op alle overeenkomsten, van welke aard dan ook, op alle offertes, adviezen en
aanbiedingen, van welke aard dan ook, en alle prestaties, van welke aard dan ook, van De
smaak van het Noorden V.O.F., aangegaan met, uitgebracht aan, verricht voor, of verricht ten
behoeve van, de wederpartij, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook op deze
algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
21-2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige
toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende, lichamelijke zaken, waarvan de
werking door partijen kan worden uitgesloten.
21-3 De wederpartij zal, indien hij in het ongelijk wordt gesteld, verplicht zijn alle proceskosten aan
De smaak van het Noorden V.O.F. te vergoeden, waaronder begrepen de volledige door De
smaak van het Noorden V.O.F. gemaakte kosten terzake van rechtsbijstand, zoals deze blijken
uit de declaratie van de betreffende rechtsbijstandverlener.
21-4 Van elk geschil tussen De smaak van het Noorden V.O.F. en de wederpartij is uitsluitend de
Nederlandse rechter bevoegd van enig gerezen geschil kennis te nemen. Elk geschil wordt in
eerste aanleg uitsluitend bij de bevoegde rechter te Groningen aanhangig gemaakt.